2023 Raw Pharma s.r.o. a verdeline s.r.o. Všetky práva vyhradené.
COOKIES
Používanie Cookies na stránkach

Webové

sídlo

abiperfect.eu

(slovenská

a

maďarská

jazyková

verzia)

je

spravované

prevádzkovateľom

verdeline

s.r.o.

so

sídlom

Hasičská

13A,

943

01

Štúrovo

,

IČO:

52

331

989,

zapísaná

v

obchodnom

registri

Okresného

súdu

Nitra.,

odd.:

Sro,

vl. č.: 55756/N.

V

súlade

so

zákonom

č.

351/2011

Z.z.

o

elektronických

komunikáciach,

zákonom

č.

18/2018

Z.z.

o

ochrane

osobných

údajov

a

nariadenia

GDPR

by

sme

Vás

radi

upozornili,

že

naše

horeuvedené

webové

sídlo

(ďalej

aj

ako

webová

stránka)

môže

používať

súbory

cookie.

Ide

o

malé

textové

súbory,

ktoré

sa

ukladajú

v

počítačoch

alebo

mobiloch

a

pomáhajú

zabezpečiť riadne fungovanie webovej stránky.

Cookies

zbierame

ako

tzv.

nevyhnutné

a

tie,

ktoré

nevyhnutné

nie

sú.

Pre

nevyhnutné

cookies

(tzv.

systémové)

platí,

že

v

zmysle

§

55

ods.

5

zákona

o

elektronických

komunikáciách

č.

351/2011

Z.

z.

sa

predvolené

nastavenie

Vášho

webového

prehliadača

alebo

iného

počítačového

programu

považuje

za

vyjadrenie

súhlasu.

Ak

s

ukladaním

cookies

do

Vášho

zariadenia

nesúhlasíte

a

napriek

tomu

chcete

navštevovať

naše

webové

stránky,

vypnite

si

prosím

ukladanie

cookies

v

nastaveniach

Vášho

prehliadača.

Každý

uložený

cookie

súbor

môžete

tiež

kedykoľvek

vymazať.

Úplným

zákazom používania cookies môže dôjsť k znefunkčneniu prehliadania niektorých stránok.

Spracúvanie

iných

ako

nevyhnutných

cookies

je

možné

len

na

základe

súhlasu

daného

v

zmysle

čl.

6

ods.

1

písm.

a)

nariadenia

GDPR.

Tento

súhlas

musí

byť

aktívne

zaškrtnutý

a

do

jeho

udelenia

sa

iné

ako

nevyhnutné

cookies

nezbierajú.

Ak

súhlasíte

s

ukladaním

cookies

vo

Vašom

počítači,

prosím

kliknite

na

„Súhlasím“.

Súbory

cookies

začneme

zbierať

potom,

čo

budete

s

týmto

spracovávaním

súhlasiť.

Zakázaním

týchto

cookies

budú

webové

stránky

naďalej

funkčné, iba nebudú vylepšené o určité funkcie a reklamy na nich nebudú relevantné.

Upozorňujeme

návštevníkov

stránky,

že

k

súborom

cookies

nemajú

prístup

žiadne

tretie

osoby,

t.j.

nikto

okrem

Prevádzkovateľa.

Cookies,

ktoré

môžeme

spracúvať

a

uchovávať,

uchovávame

po

dobu

ako

je

to

uvedené

v

zozname,

ktorý

je

dostupný

cez

lištu

cookies

-

voľba

“Nastavenie

súborov

cookie”

v

záložke

“Vyhlásenie

o

cookies”.

(Ikona

voľby

sa

zobrazí

vo

forme

plného

kolieska

na

webovej

stránke

vľavo

dole

-

stačí

kliknúť).

Počas

Vašej

návštevy

si

môžete

zmeniť

nastavenie cookies, a to kliknutím na ikonku vľavo dole a nastavením potrebných parametrov.

Dotknuté

osoby

majú

právo

na

prístup,

ich

opravu,

výmaz,

obmedzenie

spracúvania,

právo

namietať,

na

prenosnosť

ak

je

to

možné,

právo

odvolať

súhlas

ak

bol

daný

a

právo

podať

sťažnosť

dozornému

orgánu,

ktorým

je

Úrad

na

ochranu

osobných

údajov

SR,

Hraničná

12,

820

07

Bratislava

27,

kontakt:

statny.dozor(zav)pdp.gov.sk.

Všetky

žiadosti

týkajúce

sa

spracúvania osobných údajov adresujte Prevádzkovateľovi na email, kde budú do 30 dní zodpovedané.

Prečo využívame cookies?

Naše

webové

stránky

používajú

cookies

na

zapamätanie

si

užívateľských

nastavení

a

pre

optimálnejšie

prispôsobenie

reklám

a

tiež

aby

sme

Vás

odlíšili

od

ostatných

užívateľov

našich

webových

stránok.

Cookie

nám

napomáha

aby

sme

Vám

pri

návštevách

našich

webových

stránok

poskytli

nerušený

zážitok

z

prehliadania

a

v

neposlednom

rade

užitočné aj pre našich technikov pri vývoji stránok.

Telefón: +421 940638045 E-mail: info@verdeline.eu E-SHOP https://verdeline.sk B2B partneri https://verdeline.eu
DOKUMENTY
KONTAKTY V SR
AbiPerfect holistic and organic products 
Telefón: +420 602793083 E-mail: info@rawpharma.cz E-SHOP https://rawpharma.cz
KONTAKTY V ČR
MENU