2023 Raw Pharma s.r.o. a verdeline s.r.o. Všetky práva vyhradené.
OSOBNÉ ÚDAJE
Informačná povinnosť prevádzkovateľa

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA verdeline s.r.o.

sídlo: Hasičská 13A, 943 01 Štúrovo, IČO: 52 331 989, zapísaný v: Obchodný register OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 55756/N

email:

info@verdeline.eu

tel. č.: +421940638045

Na

účely

ochrany

osobných

údajov

(ďalej

len

ako

„OOU“)

sa

za

dotknutú

osobu

považuje

každá

fyzická

osoba,

ktorej

osobné

údaje

Prevádzkovateľ

spracúva

za

nižšie

uvedenými

účelmi.

OOU

sa

riadi

Nariadením

Európskeho

parlamentu

a

Rady

(EÚ)

2016/679

(ďalej

iba

ako

„nariadenie“)

a zákonom

č.

18/2018

Z.

z.

o ochrane

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba ako „zákon“).

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za týmito účelmi:

1.)

Účtovníctvo:

právnym

základom

je

plnenie

zákonnej

povinnosti

Prevádzkovateľa

vyplývajúcej

mu

najmä

zo

zákona

č.

431/2002

Z.

z.

o

účtovníctve

a ostatných

predpisov.

Prevádzkovateľ

za

týmto

účelom

nie

je

povinný

požadovať

súhlas

so

spracovaním

osobných

údajov.

Osobné

údaje

budú

uchovávané

po

dobu

10

rokov,

prípadne

dlhšie

v zmysle

osobitných

predpisov.

Prevádzkovateľ

spracúva

kategóriu

bežných

osobných

údajov.

Príjemcovia

osobných

údajov:

sprostredkovateľ,

orgány

verejnej

moci.

Sprostredkovateľ

Prevádzkovateľa

s Prevádzkovateľom

uzavretú

sprostredkovateľskú

zmluvu,

v ktorej

je

garantovaná

primeraná

úroveň

ochrany

osobných

údajov

dotknutej

osoby.

Prenos

osobných

údajov

do

medzinárodnej

organizácie

ani

do

tretej

krajiny

(mimo

EÚ)

sa

neuskutočňuje.

Osobné

údaje

nebudú použité na profilovanie ani na automatizované individuálne rozhodovanie.

2.)

Obchodná

komunikácia:

právnym

základom

je

oprávnený

záujem

v zmysle

čl.

6

ods.

1

písm.

f)

nariadenia.

Osobné

údaje

budú

uchovávané

po

dobu

podnikania

Prevádzkovateľa,

aby

mu

uľahčili

obchodné

aktivity.

Prevádzkovateľ

spracúva

výlučne

kategóriu

bežných

osobných

údajov.

Okrem

Prevádzkovateľa

nie

je

iný

príjemca

týchto

osobných

údajov.

Prenos

osobných

údajov

do

medzinárodnej

organizácie

ani

do

tretej

krajiny

(mimo

EÚ)

sa

neuskutočňuje.

Osobné

údaje

nebudú

použité na profilovanie ani na automatizované individuálne rozhodovanie.

3.)

Prijímanie

objednávok:

právnym

základom

je

oprávnený

záujem

v zmysle

čl.

6

ods.

1

písm.

f)

nariadenia;

pri

objednávkach

od

fyzických

osôb

je

oprávnený

záujem

v súlade

s

právnym

základom

plnenia

zmluvných

povinností

v zmysle

č.

6

ods.

1

písm.

b)

nariadenia. Poskytnutie

osobných

údajov

je

nevyhnutné

na

splnenie

zmluvy,

ktoá

vznikne

po

potvrdení

objednávky.

Osobné

údaje

budú

uchovávané

po

dobu

podnikania

Prevádzkovateľa,

aby

mu

uľahčili

obchodné

aktivity.

Prevádzkovateľ

spracúva

kategóriu

bežných

osobných

údajov.

Okrem

Prevádzkovateľa

nie

je

iný

príjemca

týchto

osobných

údajov.

Prenos

osobných

údajov

do

medzinárodnej

organizácie

ani

do

tretej

krajiny

(mimo

EÚ)

sa

neuskutočňuje.

Osobné

údaje

budú

použité

na

profilovanie

zákazníkov

v eshope

podľa

podmienok

zverejnených na webovej stránke verdeline.shop v článku Všeobecné obchodné podmienky v prípade, ak sa zákazník zaregistruje.

4.)

Uzatváranie

zmlúv

s obchodnými

partnermi

a plnenie

zmluvných

povinností:

právnym

základom

je

oprávnený

záujem

v zmysle

čl.

6

ods.

1

písm.

f)

nariadenia;

pri

zmluvách

s fyzickou

osobou

ide

o

plnenie

zmluvných

povinností

v zmysle

č.

6

ods.

1

písm.

b)

nariadenia.

Poskytnutie

osobných

údajov

je

nevyhnutné

na

splnenie

zmluvných

povinností

Prevádzkovateľa

voči

obchodným

partnerom

a

dodávateľom,

preto

je

považované

za

zmluvnú

požiadavku

Prevádzkovateľa.

Tieto

osobné

údaje

budú

uchovávané

počas

doby

podnikania

Prevádzkovateľa

a spracúva

sa

kategória

bežných

osobných

údajov.

Príjemca:

nie

je.

Prenos

osobných

údajov

do

medzinárodnej

organizácie

ani

do

tretej

krajiny

(mimo

EÚ)

sa

neuskutočňuje.

Osobné

údaje

budú

použité

na

profilovanie

zákazníkov

v eshope

podľa

podmienok

zverejnených na webovej stránke verdeline.shop v článku Všeobecné obchodné podmienky v prípade, ak sa zákazník zaregistruje.

5.)

Záručný

a pozáručný

servis:

právnym

základom

je

oprávnený

záujem

v zmysle

čl.

6

ods.

1

písm.

f)

nariadenia

spočívajúci

v riadnom

servise

spojenom

s

objednávkou. V prípade

uzavretia

zmlúv

s fyzickou

osobou

osobné

údaje

spracované

na

právnom

základe

plnenia

zmluvných

povinností

v zmysle

č.

6

ods.

1

písm.

b)

nariadenia.

Poskytnutie

osobných

údajov

je

považované

za

zmluvnú

požiadavku.

Osobné

údaje

budú

uchovávané

počas

doby

podnikania

Prevádzkovateľa.

Spracúvaná

kategória:

bežné

osobné

údaje.

Príjemca:

nie

je.

Prenos

osobných

údajov

do

medzinárodnej

organizácie

ani

do

tretej

krajiny

(mimo

EÚ)

sa

neuskutočňuje. Osobné údaje nebudú použité na profilovanie ani na automatizované individuálne rozhodovanie.

6.)

Správa

Twitter

účtu:

právnym

základom

je

súhlas

dotknutej

osoby

v zmysle

čl.

6

ods.

1

písm.

a)

nariadenia.

Tento

súhlas

je

daný

aplikácii

Twitter

ako

sprostredkovateľovi.

Osobné

údaje,

ktoré

môžu

byť

zhromažďované,

závisia

od

aktivity

dotknutej

osoby.

Pre

viac

informácii

o tom

ako

spravovať

svoje

osobné

údaje

v Twitteri,

prosím

kliknite

sem:

https://twitter.com/privacy

.Prevádzkovateľ

spracúva

len

kategóriu

bežných

osobných

údajov

a to

počas

existencie

eshopu

alebo

do

zániku

užívateľského

účtu

dotknutej

osoby.

Príjemcovia:

Twitter

Inc.

Osobné

údaje

môžu

byť

prenášané

do

USA

do

centrály

spoločnosti.

Prevádzkovateľ

tieto

osobné

údaje nepoužíva na profilovanie ani na automatizované individuálne rozhodovanie.

7.)

Správa

Facebook

profilu:

právnym

základom

je

súhlas

dotknutej

osoby

v zmysle

čl.

6

ods.

1

písm.

a)

nariadenia,

ktorý

dotknutá

osoba

poskytla

spoločnosti

Facebook

Ireland

Limited

ako

sprostredkovateľovi. Na

ochranu

osobných

údajov

dotknutých

osôb

sa

vzťahujú

zmluvné

podmienky

Facebook

Ireland

Limited.

Prevádzkovateľ

môže

prostredníctvom

funkcie

Facebook

Insight

získavať

štatistické

údaje

o návštevách

na

jeho

profile,

ktoré

však

anonymné.

Webová

stránka

Prevádzkovateľa

obsahuje

aj

tzv.

pluginy,

teda

logá

jednotlivých

sociálnych

sietí,

ktoré

využíva.

Po

kliknutí

na

plugin

sa

nadviaže

spojenie

so

serverom

Facebooku

a tým

pádom

sa

môžu

niektoré

informácie

spárovať

s osobným

účtom

dotknutej

osoby

na

Facebooku.

Ďalšie

informácie

o používaní

údajov

spoločnosťou

Facebook

a o ochrane

súkromia

nájdete

na

webových

stránkach

spoločnosti

Facebook,

napr.

https://www.facebook.com/about/privacy/legal_bases

alebo

https://www.facebook.com/policies/cookies/ .

Spoločnosť

Facebook

ukladá

cookies

po

dobu

2

rokov,

ostatné

údaje

do

odstránenia

užívateľského

účtu.

Prevádzkovateľ

spracúva

kategóriu

bežných

osobných

údajov.

Príjemcovia:

Facebook

Ireland

Limited.

Osobné

údaje

môžu

byť

prenášané

do

Írska,

prípadne

iných

krajín

podľa

zmluvných

podmienok

a podmienok

ochrany

osobných

údajov

sprostredkovateľa.

Tieto

krajiny

majú

garantovanú

úroveň

ochrany

osobných

údajov

na

základe

rozhodnutí

o

primeranosti.

Prevádzkovateľ

tieto osobné údaje nepoužíva na profilovanie ani na automatizované individuálne rozhodovanie.

8.)

Správa

Instagram

účtu

spoločnosti:

právnym

základom

je

súhlas

dotknutej

osoby

v zmysle

čl.

6

ods.

1

písm.

a)

nariadenia,

ktorý

dotknutá

osoba

poskytla

spoločnosti

Facebook

Ireland

Limited

(ktorá

prevádzkuje

Instagram)

ako

sprostredkovateľovi. Na

ochranu

osobných

údajov

dotknutých

osôb

sa

vzťahujú

zmluvné

podmienky

tejto

spoločnosti.

Webová

stránka

Prevádzkovateľa

obsahuje

aj

tzv.

pluginy,

teda

logá

jednotlivých

sociálnych

sietí,

ktoré

využíva.

Ďalšie

informácie

o používaní

údajov

spoločnosťou

Facebook

a o ochrane

súkromia

nájdete

na

webových

stránkach

spoločnosti

Facebook

pre

aplikáciu

Instagram:

https://help.instagram.com/519522125107875

.

Spoločnosť

Facebook

ukladá

cookies

po

dobu

2

rokov,

ostatné

údaje

do

odstránenia

užívateľského

účtu.

Prevádzkovateľ

spracúva

kategóriu

bežných

osobných

údajov.

Príjemcovia:

Facebook

Ireland

Limited.

Osobné

údaje

môžu

byť

prenášané

do

Írska,

prípadne

iných

krajín

podľa

zmluvných

podmienok

a podmienok

ochrany

osobných

údajov

sprostredkovateľa.

Tieto

krajiny

majú

garantovanú

úroveň

ochrany

osobných

údajov

na

základe rozhodnutí o primeranosti. Prevádzkovateľ tieto osobné údaje nepoužíva na profilovanie ani na automatizované individuálne rozhodovanie.

9.)

Správa

LinkedIn

účtu

spoločnosti:

právnym

základom

je

súhlas

dotknutej

osoby

v zmysle

čl.

6

ods.

1

písm.

a)

nariadenia,

ktorý

dotknutá

osoba

poskytla

spoločnosti

LinkedIn

Ireland

alebo

LinkedIn

Corporation

ako

sprostredkovateľovi

(podľa

toho

z ktorej

krajiny

sa

prihlasujete). Na

ochranu

osobných

údajov

dotknutých

osôb

sa

vzťahujú

zmluvné

podmienky

tejto

spoločnosti.

Viac

informácii

o spracúvaní

osobných

údajov

týmito

spoločnosťami

nájdete

tu:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Prevádzkovateľ

spracúva

kategóriu

bežných

osobných

údajov

a to

do

odstránenia

LinkedIn

účtu.

Príjemcovia:

LinkedIn

Ireland

alebo

LinkedIn

Corporation.

Osobné

údaje

môžu

byť

prenášané

do

Írska

alebo

USA

podľa

podmienok

ochrany

osobných

údajov

sprostredkovateľa.

Prevádzkovateľ tieto osobné údaje nepoužíva na profilovanie ani na automatizované individuálne rozhodovanie.

10.)

Kúpne

zmluvy

s

právnickými

osobami:

právny

základ

tvorí

oprávnený

záujem

Prevádzkovateľa

v zmysle

čl.

6

ods.

1

písm.

f)

nariadenia.

Osobné

údaje

budú

uchovávané

po

dobu

10

rokov

a spracúvaná

je

iba

kategória

bežných

osobných

údajov.

Okrem

Prevádzkovateľa

nie

je

iný

príjemca

týchto

osobných

údajov.

Prenos

osobných

údajov

do

medzinárodnej

organizácie

ani

do

tretej

krajiny

(mimo

EÚ)

sa

neuskutočňuje.

Prevádzkovateľ

tieto

osobné

údaje

nepoužíva

na

profilovanie

ani

na automatizované individuálne rozhodovanie.

11.)

Kúpne

zmluvy

s

fyzickými

osobami

-

podnikateľmi:

právny

základ

tvorí

plnenie

zmluvných

povinností

v zmysle

č.

6

ods.

1

písm.

b)

nariadenia

nakoľko

jednou

stranou

zmluvného

vzťahu

je

fyzická

osoba,

ide

teda

o

zmluvnú

požiadavku

Prevádzkovateľa.

Osobné

údaje

budú

uchovávané

po

dobu

podnikania

Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ

spracúva

kategóriu

bežných

osobných

údajov.

Okrem

Prevádzkovateľa

nie

je

iný

príjemca

týchto

osobných

údajov.

Prenos

osobných

údajov

do

medzinárodnej

organizácie

ani

do

tretej

krajiny

(mimo

EÚ)

sa

neuskutočňuje.

Prevádzkovateľ

tieto

osobné

údaje

nepoužíva

na

profilovanie

ani

na automatizované individuálne rozhodovanie.

12.)

Evidencia

reklamácii

v

eshope:

právnym

základom

je

plnenie

zákonnej

povinnosti

vyplývajúcej

zo

zákona

č.

250/2007

Z.z.

o

ochrane

spotrebiteľa.

Prevádzkovateľ

z uvedeného

dôvodu

nie

je

povinný

požadovať

súhlas

so

spracovaním

osobných

údajov

na

tento

účel.

Osobné

údaje

budú

uchovávané

počas

podnikania

Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ

spracúva

kategóriu

bežných

osobných

údajov.

Príjemcovia

osobných

údajov:

nie

sú.

Prenos

osobných

údajov

do

medzinárodnej

organizácie

ani

do

tretej

krajiny

(mimo

EÚ)

sa

neuskutočňuje.

Osobné

údaje

nebudú

použité

na

profilovanie

ani

na

automatizované

individuálne

rozhodovanie.

13.)

Dodanie

tovaru:

právnym

základom

je

oprávnený

záujem

v zmysle

čl.

6

ods.

1

písm.

f)

nariadenia

a pri

fyzických

osobách

poskytnuté

osobné

údaje

spracované

na

právnom

základe

plnenia

zmluvných

povinností

v zmysle

č.

6

ods.

1

písm.

b)

nariadenia.

Poskytnutie

osobných

údajov

je

v tomto

prípade

zmluvnou

požiadavkou

Prevádzkovateľa.

Osobné

údaje

budú

uchovávané

počas

existencie

eshopu.

Prevádzkovateľ

spracúva

kategóriu

bežných

osobných

údajov.

Príjemcovia:

Slovenská

pošta,

kuriérske

spoločnosti.

Prenos

osobných

údajov

do

medzinárodnej

organizácie

ani

do

tretej

krajiny

(mimo

EÚ)

sa

neuskutočňuje.

Osobné údaje nebudú použité na profilovanie ani na automatizované individuálne rozhodovanie.

14.)

Prevádzkovanie

eshopu:

právny

základ

tvorí

oprávnený

záujem

Prevádzkovateľa

v zmysle

čl.

6

ods.

1

písm.

f)

nariadenia.

Osobné

údaje

budú

uchovávané

po

dobu

existencie

eshopu.

Prevádzkovateľ

spracúva

kategóriu

bežných

osobných

údajov.

Okrem

Prevádzkovateľa

nie

je

iný

príjemca

týchto

osobných

údajov.

Prenos

osobných

údajov

do

medzinárodnej

organizácie

ani

do

tretej

krajiny

(mimo

EÚ)

sa

neuskutočňuje.

Osobné

údaje

nebudú

použité

na

profilovanie

ani

na

automatizované individuálne rozhodovanie.

15.)

Odstúpenie

od

zmlúv:

právnym

základom

je

plnenie

zákonnej

povinnosti

Prevádzkovateľa

vyplývajúcej

mu

z Obchodného

a Občianskeho

zákonníka,

pričom

Prevádzkovateľ

môže

byť

ten,

čo

odstupuje

od

zmluvy

alebo

druhou

stranou

voči

ktorej

sa

od

zmluvy

odstupuje.

Prevádzkovateľ

teda

nie

je

povinný

požadovať

súhlas

so

spracovaním

osobných

údajov

na

tento

účel.

Osobné

údaje

budú

uchovávané

počas

podnikania

Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ

spracúva

kategóriu

bežných

osobných

údajov.

Príjemcovia

osobných

údajov:

nie

sú.

Prenos

osobných

údajov

do

medzinárodnej

organizácie

ani

do

tretej

krajiny

(mimo

EÚ)

sa

neuskutočňuje. Osobné údaje nebudú použité na profilovanie ani na automatizované individuálne rozhodovanie.

16.)

(a.)

Správa

užívateľských

účtov

a

registrácia

v

eshope

na

adrese

verdeline.shop:

právny

základ

tvorí

súhlas

dotknutej

osoby

v zmysle

čl.

6

ods.

1

písm.

a)

nariadenia.

Pri

registrácii

dotknutá

osoba

súhlasí

s profilovaním

svojich

osobných

údajov

na

účely

poskytnutia

vernostnej

zľavy.

Pokiaľ

si

zákazník

neželá,

aby

sa

na

neho

profilovanie

vzťahovalo,

možnosť

urobiť

nákup

aj

bez

registrácie

v

uvedenom

systéme.

Osobné

údaje

budú

uchovávané

po

dobu

existencie

eshopu

Prevádzkovateľa,

alebo

do

odvolania

súhlasu.

Prevádzkovateľ

spracúva

kategóriu

bežných

osobných

údajov.

Okrem

Prevádzkovateľa

nie

je

iný

príjemca

týchto

osobných

údajov.

Prenos

osobných

údajov

do

medzinárodnej

organizácie

ani

do

tretej

krajiny

(mimo

EÚ)

sa

neuskutočňuje.

Osobné

údaje

budú

použité

na

profilovanie

zákazníkov

podľa

podmienok

zverejnených

na

webovej

stránke

verdeline.shop

v

článku

Všeobecné

obchodné

podmienky,

odstavec

Legislatívne

vyhlásenie

o

profilovaní,

v

prípade,

ak

sa

zákazník

zaregistruje.

(b.)

Správa

užívateľských

účtov

na

crm.verdeline.eu

(CRM

objednávkový

systém).

Osobné

údaje

nebudú

použité

na

profilovanie

ani

na

automatizované

individuálne

rozhodovanie.

V

užívateľskom

účte

sa

zbierajú

výlučne

osobné

údaje:

meno,

priezvisko

a

emailová

adresa

užívateľa

systému.

Okrem

Prevádzkovateľa

nie

je

iný

príjemca

týchto

osobných

údajov.

Prenos

osobných

údajov

do

medzinárodnej

organizácie

ani

do tretej krajiny (mimo EÚ) sa neuskutočňuje. Osobné údaje budú uchovávané po dobu existencie CRM systému Prevádzkovateľa, alebo do odvolania súhlasu.

17.)

Uplatňovanie

práv

dotknutých

osôb:

právnym

základom

je

plnenie

zákonnej

povinnosti

Prevádzkovateľa

vyplývajúcej

mu

zo

zákona

o ochrane

osobných

údajov

a

nariadenia.

Osobné

údaje

budú

uchovávané

po

dobu

10

rokov

od

vznesenia

podnetu

dotknutej

osoby.

Prevádzkovateľ

spracúva

kategóriu

bežných

osobných

údajov.

Príjemcovia

osobných

údajov:

zodpovedná

osoba

Prevádzkovateľa.

Prenos

osobných

údajov

do

medzinárodnej

organizácie

ani

do

tretej

krajiny

(mimo

EÚ)

sa neuskutočňuje. Osobné údaje nebudú použité na profilovanie ani na automatizované individuálne rozhodovanie.

1

8.)

Súťaže:

právnym

základom

je

súhlas

dotknutej

osoby

v zmysle

čl.

6

ods.

1

písm.

a)

nariadenia,

ktorý

dotknutá

osoba

poskytla

Prevádzkovateľovi

tým,

že

sa

prihlásila

do

súťaže.

Dotknuté

osoby

pri

vyhlasovaní

súťaže

vždy

upozornené

na

ochranu

svojich

osobných

údajov.

Osobné

údaje

poskytnuté

na

účely

súťaže

uchovávané len počas trvania a vyhodnotenia súťaže. Prevádzkovateľ spracúva kategóriu bežných osobných údajov.

Príjemcovia:

nie

sú.

Prenos

osobných

údajov

do

medzinárodnej

organizácie

ani

do

tretej

krajiny

(mimo

EÚ)

sa

neuskutočňuje.

Osobné

údaje

budú

použité

na

profilovanie

zákazníkov

v eshope

podľa

podmienok

zverejnených

na

webovej

stránke

verdeline.shop

v

článku

Všeobecné

obchodné

podmienky

v

prípade,

ak

sa

do

súťaže

prihlási

zaregistrovaný

zákazník.

Pri

vyhlásených

súťažiach

môže

dôjsť

k tomu,

že

Prevádzkovateľ

získa

osobné

údaje

dotknutých

osôb

od

sprostredkovateľov

(napr.

cez

Instagram)

a nie

priamo

od

dotknutých

osôb.

V týchto

prípadoch

Prevádzkovateľ

poveril

Sprostredkovateľa,

aby

dotknuté

osoby

upovedomil

o tomto

dokumente (Informačná povinnosť).

19.)

Cookies:

právnym

základom

je

súhlas

dotknutej

osoby

v zmysle

čl.

6

ods.

1

písm.

a)

nariadenia

poskytnutý

na

webovej

stránke

elektronického

obchodu.

Cookies

je

možné

nastaviť

v internetovom

prehliadači

tak,

aby

si

ich

dotknutá

osoba

zablokovala,

prípadne

vymazala

všetky

súbory

naraz

alebo

iba

vybrané

súbory.

Cookies

bežne

uchovávané

po

dobu

max.

2

rokov.

Prevádzkovateľ

spracúva

iba

cookies

súbory.

Príjemcovia:

nie

sú.

Prenos

osobných

údajov

do

medzinárodnej

organizácie

ani

do

tretej

krajiny

(mimo

EÚ)

sa

neuskutočňuje.

Osobné

údaje

nebudú

použité

na

profilovanie

ani

na

automatizované

individuálne

rozhodovanie.

Viac

informácii o cookies na našich webových stránkach nájdete tu: http://verdeline.eu/cookies_sk.htm .

20.)

Newslettre

(email

marketing):

právnym

základom

je

súhlas

dotknutej

osoby

v zmysle

čl.

6

ods.

1

písm.

a)

nariadenia.

Za

súhlas

sa

považuje

poskytnutie

mailovej

adresy

dotknutej

osoby

na

webovej

stránke

eshopu

v kolónke

„Novinky

emailom“

-

ak

je

dostupná.

Tento

súhlas

môže

byť

kedykoľvek

odvolaný

kliknutím

na

možnosť

„Odhlásenie

z odberu“,

ktorá

je

uvedená

v každom

zaslanom

newslettri.

Osobné

údaje

poskytnuté

za

týmto

účelom

sa

uchovávajú

počas

trvania

súhlasu.

Po

kliknutí

na

„Odhlásenie

z odberu“

bude

Vaša

emailová

adresa

vymazaná

z databázy

newslettrov.

Pokiaľ

tak

urobí

registrovaný

zákazník,

jeho

emailová

adresa

zostane

v systéme

Prevádzkovateľa

za

účelom

potvrdenia

objednávky

a komunikácie

počas

trvania

obchodného

vzťahu.

Prevádzkovateľ

spracúva

kategóriu

bežných

osobných

údajov.

Príjemcovia:

nie

sú.

Prenos

osobných

údajov

do

medzinárodnej

organizácie

ani

do

tretej

krajiny

(mimo

EÚ)

sa

neuskutočňuje.

Osobné

údaje nebudú použité na profilovanie ani na automatizované individuálne rozhodovanie.

21.)

Google

Analytics:

Prevádzkovateľ

zbiera

od

návštevníkov

a zákazníkov

webshopu

údaje

prostredníctvom

internetovej

analýzy

od

spoločnosti

Google

Inc.

Google

Analytics.

Táto

služba

využíva

informácie

na

účely

vyhodnocovania

používania

stránky

a vytvárania

správ

o aktivite

návštevníka

stránky.

Právnym

základom

Prevádzkovateľa

je

oprávnený

záujem

v zmysle

čl.

6

ods.

1

písm.

f)

nariadenia,

nakoľko

získavané

údaje

nepredstavujú

pre

dotknutú

osobu

vysoké

riziko

a naopak

môžu

významne

prispieť

Prevádzkovateľovi

pri

plnení

jeho

podnikateľskej

činnosti

a optimalizácii

jeho

služieb.

Preposlaná

IP

adresa

z

prehliadača

dotknutej

osoby

nie

je

kombinovaná

v

rámci

Google

Analytics

s

inými

údajmi

Google.

Dotknutá

osoba

možnosť

upraviť

si

nastavenia

v prehliadači

tak,

aby

zabránila

ukladaniu

cookies.

Ďalšie

informácie

o

spracúvaní

osobných

údajov

zo

strany

Google

v

súvislosti

so

službou

Analytics

nájdete

tu:

http://www.google.com/analytics

.

Osobné

údaje

poskytnuté

za

týmto

účelom

sa

uchovávajú

26

mesiacov.

Prevádzkovateľ

spracúva

kategóriu

bežných

osobných

údajov.

Príjemcovia:

Google

Inc.

Údaje

v rámci

Googlu

prenášané

do

jeho

serverov

umiestnených

v USA

avšak

nebudú

použité

na

profilovanie

ani

na

automatizované

individuálne

rozhodovanie.

Údaje

z Google

Analytics

môžu

byť

použité

na

vytváranie

anonymných

štatistických

údajov

o návštevách

webovej

stránky,

ktoré

ale

nie

spájané

s konkrétnymi

dotknutými osobami.

Sociálnym

sieťam

môžete

zabrániť

prepájať

aktivitu

na

našich

webových

stránkach

s Vaším

užívateľským

účtom

tak,

že

sa

odhlásite

zo

svojho

účtu

ešte

pred

vstupom na naše stránky.

Pri

účeloch,

ktorých

právnym

základom

je

oprávnený

záujem

Prevádzkovateľa

alebo

plnenie

jeho

zákonnej

povinnosti,

nenesie

Prevádzkovateľ

zodpovednosť

za

škodu vzniknutú neposkytnutím potrebných osobných údajov Prevádzkovateľovi a teda následným odstúpením od zmluvy alebo iným ukončením zmluvy.

Práva dotknutej osoby súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov:

Právo

odvolať

svoj

súhlas

odvolanie

nemá

vplyv

na

zákonnosť

spracúvania

pred

odvolaním.

Odvolať

súhlas

možno

emailom

na

vyššie

uvedenú

adresu

alebo

písomne, prípadne iným na to určeným spôsobom, napr. kliknutím na „odhlásiť z odberu“ pri odoberaní newslettra.

Právo

na

prístup

-

právo

na

poskytnutie

kópie

osobných

údajov,

ktoré

o dotknutej

osobe

Prevádzkovateľ

k

dispozícii,

ako

aj

na

informácie

o využívaní

osobných

údajov.

Právo na opravu poskytnutých osobných údajov

Právo

na

výmaz

(na

zabudnutie)

-

právo

žiadať

o

vymazanie

osobných

údajov,

ak

osobné

údaje

viac

nie

potrebné

na

naplnenie

pôvodného

účelu

spracúvania

a zároveň sa výmazom neporušujú zákonné, administratívne ani regulačné povinnosti Prevádzkovateľa.

Právo na obmedzenie spracúvania – v prípade ak Prevádzkovateľ získal osobné údaje, ktoré nie sú nevyhnutné na stanovený účel spracúvania.

Právo na prenosnosť údajov

Právo

namietať

-

právo

namietať

voči

spracúvaniu

údajov,

ktoré

je

založené

na

legitímnych

oprávnených

záujmoch.

V prípade

oprávneného

záujmu,

ktorý

je

v súlade so zákonom nie je možné vyhovieť námietke proti spracúvaniu.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, kontakt: statny.dozor(zav)pdp.gov.sk.

Všetky

žiadosti

týkajúce

sa

spracúvania

osobných

údajov

budú

zodpovedané

do

30

dní

Prevádzkovateľom. Svoje

žiadosti

alebo

akékoľvek

otázky

prosím

adresujte

Prevádzkovateľovi mailom alebo písomne.

Posledná úprava 28.05.2023

Telefón: +421 940638045 E-mail: info@verdeline.eu E-SHOP https://verdeline.sk B2B partneri https://verdeline.eu
DOKUMENTY
KONTAKTY V SR
AbiPerfect holistic and organic products 
Telefón: +420 602793083 E-mail: info@rawpharma.cz E-SHOP https://rawpharma.cz
KONTAKTY V ČR
MENU